Algemene voorwaarden VBI Machines en services BVBA

Algemene voorwaarden VBI Machines en services BVBA van toepassing op verkopen via de website

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkopen en hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle bestellingen en werken bijgevolg gesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Verkopen via de website zijn louter voorbehouden aan professionele gebruikers die beschikken over een gelig BTW nummer. Rechtstreekse verkoop via de website aan eindgebruikers (consumenten) is niet mogelijk.
2. Elke annulering van de bestelling dient schriftelijk te geschieden. In dit geval evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de klant zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 50% van de waarde van de aankoop verschuldigd zijn, onverminderd het recht van VBI Machines en services BVBA om een hogere schade te bewijzen. Deze schadevergoeding is verschuldigd ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten, winstderving… In ieder geval zal bij verbreking het voorschot steeds als schadevergoeding verworven blijven.
3. De overgemaakte bestellingen zullen effectief aanvaard zijn door de loutere ondertekening van de bestelbon en voor zover de bestuurders van VBI Machines en services BVBA zich niet binnen de tien dagen nadat zij hiervan kennis hebben gekregen schriftelijk hebben verzet tegen de door hun vertegenwoordigers ondertekende bestelbonnen.
4. De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Overschreden leveringstermijnen geven de koper niet het recht tot annulatie van de bestelling, noch op enige vergoeding of rente.
5. Alle prijzen zijn vastgesteld af vestigingsplaats van VBI Machines en services BVBA, B.T.W. niet inbegrepen, tenzij anders vermeld. VBI Machines en services BVBA behoudt zich het recht voor om ten allen tijde éénzijdig en zonder voorafgaand bericht de prijzen te wijzigen.
6. Het bedrag van de facturen van VBI Machines en services BVBA is steeds betaalbaar te Westerlo, in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting. Betaling door middel van een wissel levert geen schuldvernieuwing op. Tenzij anders vermeld zijn alle facturen betaalbaar binnen vijftien dagen na factuurdatum. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard door de schuldenaar tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden, bij toepassing van artikel 1147 B.W., tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125,00 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.
7. De levering geschiedt af vestigingsplaats VBI Machines en services BVBA en op risico van de koper die instaat voor het verlies en/of schade aan de goederen na levering en zich tegen mogelijke schadegevallen behoort te verzekeren. De geleverde goederen, zelfs indien ze werden verwerkt of bewerkt, blijven eigendom van VBI Machines en services BVBA tot volledige betaling van de hoofdsom, rente en kosten. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de verkoop door toedoen van VBI Machines en services BVBA als ontbonden kunnen worden beschouwd van rechtswege en zonder aanmaning. Alle kosten voortspruitend uit het terughalen van de goederen zijn ten laste van de in gebreke blijvende koper. Zelfs indien de montage door VBI Machines en services BVBA gebeurt, neemt de koper te zijnen laste het in orde brengen van de plaats waar het materiaal dient geplaatst te worden zoals ook de aansluiting van water en elektriciteit tot aan onze apparaten.
8. De klant hoort de goederen onmiddellijk na levering in ontvangst te nemen en na te zien. Geen klachten worden meer aanvaard achtenveertig uren na de levering of na verwerking. De klachten dienen schriftelijk te gebeuren. Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen de acht dagen na vaststelling worden ingediend. Goederen die een verandering of bewerking hebben ondergaan, zijn geïncorporeerd geworden of doorverkocht, zullen worden aangezien als aanvaard door de koper en zullen nooit voor een eventuele terugname in aanmerking komen. Alle geleverde goederen zijn gewaarborgd onder de voorwaarden van de fabrikant, doch maximaal voor één jaar. De waarborg zal nooit verder reiken dan de waarborg van de fabrikant of de eenvoudige herstelling, vervanging of terugbetaling van de tegensprekelijk vastgestelde gebrekkige/ondeugdelijke goederen, bij uitsluiting van elke andere tussenkomst (vb. schade aan derden, stoffelijke schade veroorzaakt door tijdelijke onderbreking, abnormaal gebruik, gebruiksderving, enz…) tenzij in geval van een bewezen opzettelijke fout.
9. VBI Machines en services BVBA maakt uitdrukkelijk voorbehoud en kan niet worden aangesproken voor a) lichte kleurafwijkingen bij bedrukkingen; b) lichte afwijkingen bij polyethyleendraagtassen (o.m. krimpen door lasverlies tot 1 à 1,5 cm); c) hoeveelheidsafwijkingen: voor kleinere kwantums tot plus of min 25%; d) afwijkingen gramgewicht papier: plus of min 5%); e) afwijkingen dikte folie: plus of min 5%; f) alle andere afwijkingen kenmerkend voor of inherent aan de geleverde goederen.
10. Alle overeenkomsten en betwistingen zijn onderworpen aan het Belgische recht. Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout, waarbij het Vredegerecht kanton Westerlo bevoegd is, of van de rechtbanken bevoegd uit hoofde van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de koper, verkopers keuze.
11. VBI Machines en services BVBA verzamelt geen persoonlijke gegevens tenzij deze informatie vrijwillig is verstrekt door de klant. Door het invullen en verzenden van een bestelformulier, e-mail…of ander document, machtigt de klant VBI Machines en services BVBA om zijn/haar persoonlijke gegevens te bewaren voor intern gebruik, zoals voor opstellen van gebruiksprofielen, klantenbeheer, marktonderzoek en voor mailing. De door de klant opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Indien deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk en zal voor VBI Machines en services BVBA nooit aanleiding geven tot een rechtmatige verkoop.